EFSA
Metalet si ndotës të ushqimit, ku gjenden dhe sa rrezikojmë


Metale të tilla si arseniku, kadmiumi, plumbi dhe mërkuri janë përbërës kimikë që gjenden në natyrë. Mund të jenë të pranishëm në përqendrime të ndryshme të mjedisit si për shembull në tokë, ujë dhe atmosferë. Ato gjithashtu mund të gjenden në ushqim në formën e mbetjeve që dalin nga prania e tyre në mjedis, si rezultat i aktiviteteve industriale ose bujqësore, gazi i automjeteve ose kontaminimi i gjatë i përpunimit apo magazinimit të ushqimeve. Ekspozimi i njerëzve ndaj këtyre metaleve mund të ndodhë përmes mjedisit ose nëpërmjet marrjes së ushqimit apo ujit të ndotur. Grumbullimi i tyre në trup mund të ketë efekte të dëmshme me kalimin e kohës. 

Roli EFSA-s 

Ekspozimi ndaj ndotësve, edhe pse i padëshiruar, nuk mund të shmanget. Prandaj, EFSA, si pjesë e vlerësimeve të saj ndaj rrezikut të ndotësve në ushqim kur është e mundur (p.sh. kur ju keni informacione të mjaftueshme), stabilizon nje dozë ditore të tolerueshme (TDI) ose javore (DTS) për këto substanca. Është një vlerësim mesatar i papastërtive kimike që njerëzit të mund të hanë në një bazë ditore apo javore për një jetë pa rrezik të ndjeshëm ndaj shëndetit, dhe është shprehur zakonisht në miligram për kilogram të peshës trupore ditore ose javore (mg / kg peshë trupore / ditë ose javë). 

Mërkuri në ushqim 

Në dhjetor të vitit 2012, EFSA ka përditësuar mendimin e saj shkencor mbi mërkurin në ushqim. Autoriteti ka vendosur doza të tolerueshme javore (Twi) të formave kryesore të mërkurit në ushqim: metilmërkuri dhe mërkurit inorganik. Metilmërkuri është forma mbizotëruese e mërkurit në peshk dhe prodhimet e detit dhe është veçanërisht toksik per sistemin nervor në zhvillim, duke përfshirë edhe trurin. Mërkuri inorganik është më pak toksik, dhe mund të gjendet në peshk dhe prodhimet e detit, si dhe në ushqimet e gatshme. 

Grupi i eksperteve CONTAM ka shqyrtuar informatat e reja shkencore mbi toksicitetin e këtyre formave të mërkurit, dhe ka ngritur një Twi për metilmërkurin e 1.3 mg / kg të peshës trupore. Për shumicën e njerëzve është e pamundur që ekspozimi mesatar i metilmërkurit prezent në ushqim të tejkaloje Twi, nëse nuk është e lidhur me burime të tjera të ekspozimit (kryesisht nga materiali që përdoret për mbushje të dhëmbëve). 

Arseniku në ushqim 

Arseniku është një papastërti e shpërndarë gjerësisht, si në natyrë ashtu edhe në aktivitetin njerëzor. Produktet ushqimore janë burimi kryesor i ekspozimit të popullsisë së përgjithshme në Evropë.  Në tetor 2009, Paneli CONTAM miratoi një mendim për praninë e arsenikut në ushqim. Ky mendim fokusohet kryesisht në arsenikun inorganik, i cili është nw formw më toksike ku arseniku mund të jenë i pranishëm. Paneli ka krahasuar sasinë e arsenikut që njerëzit të mund të marrin ushqim dhe pije me nivele konsumi që mund të shkaktojnë probleme të caktuara shëndetësore. Që të dy vlerat kishin pak ose aspak ndryshim. Paneli ka rekomanduar për të reduktuar ekspozimin ndaj arsenikut inorganik.  Burimet kryesore të marrjes inorganike të arsenikut janë drithërat dhe produktet me baze drithërash, ushqime për përdorim të dietave të veçanta (psh algat), uji në shishe, kafja dhe birra, orizi dhe produktet me bazë orizi, peshku dhe perimet. 

Uraniumi  në ushqim 

Uraniumi është një metal radioaktiv që gjendet në natyrë, është në përqendrime të ndryshme, në mjedis, në ujë dhe produktet ushqimore. Në mars 2009, Paneli CONTAM ka kryer një vlerësim të rrezikut të pranishëm të uraniumit në ushqime, veçanërisht në ujin mineral, dhe ka bwrw formulimin e rekomandimeve për konsum të lejuar ditor (TDI) të uraniumit. Opinioni kishte të bënte me toksicitetin kimik të uraniumit. 

Paneli, pasi nuk gjeti prova të reja do të kërkonte një rishikim të TDI për uraniumin, në 0.6 mg / kg në ditë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e cila ka miratuar këtë TDI. 

Grupi arriti në përfundimin se ekspozimi ushqimor i uraniumit nga mesatarja e popullsisë së përgjithshme dhe përdoruesve të në Europë, është aktualisht nën TDI. Në fusha të caktuara, ku përqendrimet e uraniumit në ujë të pijshëm janë të larta, vlerësimet e ekspozimit janë të afërta, por gjithmonë inferiore ndaj TDI. Paneli CONTAM vuri në dukje se ekspozimi në raport me peshën e trupit mund të arrijë tek fwmijwt tri herë më shumë se tek tw rriturit dhe arriti në përfundimin se ekspozimi i tillë duhet të shmanget. 

Kadmiumi në ushqim 

Për popullatën e përgjithshme, me përjashtim të duhanpirësve, burimi kryesor i ekspozimit të kadmiumit është përfaqësuar nga ushqimet. Në vitin 2009, Paneli CONTAM ka kryer një vlerësim të rrezikut të kadmiumit në ushqim dhe ka krijuar një dozë të tolerueshëm javore (Twi) prej 2,5 mikrogramë për kilogram të peshës trupore (mg / kg BW). Në vazhdim të vlerësimit të kadmiumit të kryer nga Komiteti i Përbashkët FAO-OBSH ekspertëve në aditivëve të ushqimit (JECFA), Paneli CONTAM ka ri-vlerësuar Twi në vitin 2011, duke dalë në përfundim se Twi e 2.5 mg / kg bw është ende e përshtatshme. Aktualisht ekspozimi mesatar i kadmiumit në dietë te të rriturit është rreth kësaj vlere dhe ekspozimi i nëngrupeve të caktuara, të tilla si tek vegjetarianët dhe duhanpirësit mund të jenë më të larta. Megjithatë, rreziku i efekteve të dëmshme, edhe në grupet me nivel ekspozimi mbi Twi, është shumë i ulët, sepse Twi nuk është i bazuar në dëmin aktual të veshkave, por në një tregues të hershëm të ndryshimeve të funksionit renal, duke sugjeruar një dëm të mundshëm të veshkave në të ardhmen. Në rivlerësimin e ri të vitit 2011, grupi CONTAM përsëriti konkluzionet e tij të mëparshme, sipas të cilave nuk ka gjasa që të ketë efekte të dëmshme që ndodhin në një individ, por ende ka nevojë për të reduktuar ekspozimin ndaj kadmiumit në nivelin e popullsisë së përgjithshme. 

Plumbi në ushqim 

Plumbi është një papastërti mjedisore që është gjetur në natyrë dhe si rezultat i aktiviteteve të njeriut në ambjente të tilla si miniera. Në një opinion të publikuar në prill 2010 mbi rreziqet e mundshme shëndetësore që lidhen me praninë e plumbit në ushqim, Paneli CONTAM mendon se për shumicën e europianëve janë drithërat, perimet dhe uji i pijshëm, ushqimet më të ekspozuara ndaj plumbit. Grupi arriti në përfundimin se nivelet aktuale të ekspozimit ndaj plumbit përmbëjnë një rrezik të ulët ose të papërfillshëm për shëndetin e më të rriturve, por ka shqetësime potenciale në veçanti në lidhje me efektet në zhvillimin neurologjik të fetusit, foshnjave dhe fëmijëve. 

http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/metals.htm
SHKARKO GAZETEN E MUAJIT
gazeta